Nacházíte se:  Domů > Ostatní > Projekty OPVK > Škola života
verze pro tisk

Škola života


Základní informace o projektu

Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. 

Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:
  • čtenářská a informační gramotnost
  • cizí jazyky
  • využívání ICT
  • matematika
  • přírodní vědy
  • finanční gramotnost
  • inkluzivní vzdělávání

 

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Logo eu

 

 


Co se děje?!

V rámci tohoto projektu byla od září ve druhé třídě realizována výuka formou bloků, jakožto vyučovacích jednotek. Pro zvýšení úrovně v daném předmětu byli z druhé třídy vyčleněni žáci pátého ročníkum kteří se jednou týdně scházejí na hodině, která je zaměřena na rozšíření učiva. Dále pak byla ve druhé třídě kompletně rozdělena výuka Anglického jazyka skupinu, kde je pouze 5. ročník a  na skupinu, kde jsou žáci 3. a 4. ročníku. K totožnému dělení došlo i ve vyučovacím předmětu čtení. Byla rozšířena výuka o hodinu informatiky v pátém ročníku.

Z této dotace budou dále pořízeny pomůcky pro výuku jednotlivých oblastí a plánuje se zmodernizování výuky díky pořízení interaktivní tabule. O všem budete včasně informováni.

 


Dokumenty

Malotřídní škola Chodovice - škola života - ŽÁDOST

Publicita projektu PLAKÁT